Fleet managemant for ForkLift

บริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบตำแหน่งของรถ Forklift แบบ Real-Time ตรวจสอบชั่วโชงการทำงานของรถ Forklift แบบ Real-Time แสดงข้อมูงชั่วโมงการทำงานของรถ Forklift แบบ Hist แสดงข้อมูลบริหารจัดการซ่้อมบำรุง MA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงข้อมูลในรูปแบบของ รายงานประเภทต่างๆ ได้

รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม (OPTION)

  • อุปกรณ์ตรวจสอบ อุณหภูมิเครื่องยนต์
  • อุปกรณ์ตรวจสอบ แบตเตอรี่ ของรถ
  • เครื่องแตะบัตร แสดงข้อมูลการขับชี่ แสดงข้อมูลชั่วโมงการทำงานสะสม
  • อุปกรณ์ตรวจสอบ แรงกระแทกช่วยประเมินประสิทธิภาพการขับขี่ของพนักงานขับรถ Forklift
  • อุปกรณ์ตรวจสอบระยะทาง, ความเร็วในการขับขีั่
  • อุปกรณ์ตรวจสอบ เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของรถ