GPS HDVR (HDVR8045GW)

คุณสมบัติเด่น

 • รองรับการบันทึกข้อมูลภาพ 4 กล้องพร้อมกัน
 • รองรับการใช้งาน 10 ประเทศอาเซียน
 • ดูข้อมุลภาพแบบ Real time พร้อมกันสูงสุด 100 จอ
 • การแสดงภาพความละเอียดสูง 1080P
 • สามารถเก็บบันทึกข้อมูลด้วยอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล SSD นาน 120 ชม.
 • สามารถเรียกดูภาพและตำแหน่งของ DVR ผ่านโปรแกรม CMSV6

วัตถุประสงค์ของการติดตั้งอุปกรณ์ชุดกล้อง HDVR

 • เพื่อใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานผ่านทางภาพและเสี้ยงออนไลน์
 • ใช้เป็นหลักฐานประกอบในกรณีเกิดเหตุกาณ์ต่างๆ ระหว่างการขนส่ง ในกรณีที่ต้องใช้พยาน
 • สามารถรับทราบเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง
 • สามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภาพและเสี้ยงวย้อนหลัง ตามวันเลาที่ต้องการเรียกดูข้อมูล
 • ตรวจสอบและป้องกันทรัพย์สินต่าง ๆ บนรถ ระหว่างการขนส่งไม่ให้เกิดความเสียหาย
 • ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งด้วยระบบการแจ้งเตือนด้วยเสียงไปยังคนขับรถ
 • ป้องกันการทุจริตต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง เช่นการขโมยน้ำมัน หรือการโจรกรรมต่าง ๆ ภายในตัวรถระหว่างการขนส่ง
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานในระบบขนส่ง ให้เป็นที่พึงพอใจและความเชื่อมั่น